Wstęp do spółek handlowych

W dzisiejszym wpisie przedstawię wstępne zagadnienia odnoszące się do spółek handlowych. Takie wprowadzenie stanowić będzie doskonałą bazę do dokładniejszej analizy poszczególnych rodzajów spółek występujących w polskim systemie prawa handlowego.

I tak, w polskim kodeksie spółek handlowych (dalej jako ksh) wyróżnia się dwie grupy spółek:

 • spółki osobowe, tj.:
  • spółka jawna;
  • spółka partnerska;
  • spółka komandytowa;
  • spółka komandytowo-akcyjna;
 • spółki kapitałowe, tj.:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółka akcyjna.

Wszystkie wyżej wymienione spółki powstają w drodze umowy, na mocy której wspólnicy albo akcjonariusze (w zależności od rodzaju spółki) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut (w zależności od rodzaju spółki) tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Wzorcową spółką osobową jest spółka jawna. Przepisy o niej stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów spółek osobowych. Spółka akcyjna jest natomiast typową spółką kapitałową, bowiem zawiera mniej elementów osobowych niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mówiąc o umowie spółki, odnosimy się do spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut sporządza się w spółkach: komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej.

Spółki handlowe a spółka cywilna

Spółka cywilna nie jest spółką handlową w rozumieniu ksh. Została uregulowana w kodeksie cywilnym i stanowi całkowicie odmienny twór prawny. Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek handlowych, nie jest odrębnym podmiotem prawa. W przypadku spółki cywilnej podmiotem prawa są jej wspólnicy, nie zaś spółka. Majątek spółki cywilnej jest majątkiem jej wspólników.

Spółka cywilna jest umową, która nie powołuje do istnienia nowego podmiotu. Podmiotami prawa są wciąż jej wspólnicy. Elementem odróżniającym spółkę cywilną od spółek handlowych jest moment jej powstania, który ma miejsce w momencie zawarcia umowy spółki cywilnej. Spółki handlowe powstają w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony oraz solidarny. Oznacza to, że wierzyciel spółki zwraca się do wspólnika bezpośrednio, tj. z pominięciem spółki (skoro nie stanowi ona odrębnego podmiotu prawa). Jednocześnie, wierzyciel może zwrócić się do któregokolwiek wspólnika spółki cywilnej i może żądać od niego spełnienia całości świadczenia (solidarność).

W przypadku spółek handlowych odpowiedzialność kształtuje się różnie, jednakże odnosząc się do spółki jawnej, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, przy czym jest ona subsydiarna, tzn. wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.


Poszczególne spółki wykazują znaczne odmienności, w związku  z czym analiza każdej z nich będzie prowadzona odrębnie.

Zachęcam do zaglądania;)

Dodaj komentarz