Solidarność dłużników

Stosunek zobowiązaniowy polega na tym, że jedna strona (zwana wierzycielem) ma prawo żądać od drugiej strony (czyli dłużnika) określonego świadczenia i dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

Wszystko jasne gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego znajduje się jeden podmiot. Może jednak zdarzyć się, że będziemy mieli do czynienia z wielością dłużników lub wielością wierzycieli. Taka konstrukcja nosi nazwę odpowiednio solidarności dłużników i solidarności wierzycieli.

W dzisiejszym wpisie skupię się na solidarności dłużników, by w kolejnych wpisach bliżej przybliżyć kwestię wierzycieli.

Zatem zaczynajmy!

Solidarność dłużników zwana jest inaczej solidarnością bierną.

Dlaczego?

Mianowicie dlatego, że to wierzyciel podejmuje czynności zmierzające do realizacji świadczenia, to znaczy domaga się od jednego dłużnika, od kilku dłużników lub od wszystkich dłużników spełnienia całości lub części świadczenia. Należy w tym miejscu zauważyć, że częściowe spełnienie świadczenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Wszyscy dłużnicy nadal zobowiązani są względem dłużnika.

I na tym właśnie polega solidarność dłużników. Każdy ze współdłużników zobowiązany jest do spełnienia całości świadczenia, a spełnienie świadczenia przez jednego z nich, zwalnia od odpowiedzialności pozostałych.

Wyobraźmy sobie, że wraz z kilkoma znajomymi jesteśmy grupą 5 współdłużników. Nasz wierzyciel zwraca się do Ciebie z żądaniem spełnienia świadczenia a Ty pozytywnie odpowiadasz na to żądanie i wykonujesz zobowiązanie. W tym momencie zobowiązanie wygasa, czyli swoim zachowaniem zwolniłeś od odpowiedzialności pozostałych współdłużników. Od tego momentu możesz domagać się od nich odpowiedniej spłaty, ponieważ owszem, zobowiązanie na linii dłużnicy – wierzyciel wygasło, ale nie wygasły stosunki pomiędzy Wami jako współdłużnikami (wynika to z art. 376 Kodeksu cywilnego). W zależności od tego czy współdłużnicy doprecyzowali kwestię późniejszych rozliczeń, odpowiedzialność za zobowiązania będzie opierała się na postanowieniach umownych lub na ustawie (zwrot w częściach równych).

Sytuacja wierzyciela jest tutaj bardzo korzystna. Jego szanse na wyegzekwowanie świadczenia są bardzo wysokie.


Warto w tym miejscu nadmienić, że określone działania lub zaniechania jakich dopuszcza się jeden ze współdłużników nie mogą wpływać negatywnie na sytuację pozostałych, dlatego też w prawie polskim odnajdujemy regulacje, które starają się zabezpieczyć dłużników przed skutkami negatywnych dla nich działań. Jednym z takich przepisów jest art. 374 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odnowienie dokonane pomiędzy wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, chyba że wierzyciel zastrzegł, iż zachowuje przeciwko nim swe prawa.

 

Dodaj komentarz