Umowa o dzieło i umowa zlecenie – konfrontacja

W dzisiejszym wpisie przyszedł czas na konfrontację umowy o dzieło i umowy zlecenia. To bardzo popularne umowy cywilnoprawne, dlatego warto wiedzieć w czym są do siebie podobne i czym się różnią. 

Odpowiedzialność za…?

Pierwsza, bardzo istotna różnica pomiędzy umową a dzieło a umową zlecenie to kwestia odpowiedzialności. W przypadku umowy o dzieło jesteśmy odpowiedzialni za rezultat, czyli efekt. Zobowiązujemy się do osiągnięcia określonego celu, który był przedmiotem umowy. Inaczej jest przy zleceniu. Zawierając ten rodzaj umowy odpowiadamy za nasze działania, tzn. jesteśmy zobowiązani do podejmowania określnych czynności, ale w gruncie rzeczy nie odpowiadamy za ich rezultat, choć oczywiście musimy kierować się starannością.

Wynagrodzenie

Kolejna różnica dotyczy kwestii wynagrodzenia. Jak wiemy, od początku 2017 roku obowiązują przepisy, na mocy których każdy zleceniobiorca musi otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż 13 zł brutto za godzinę pracy. Ta regulacja nie dotyczy jednak wykonawców umów o dzieło, którzy otrzymują takie wynagrodzenie, na jakie umówili się z drugą stroną kontraktu.

Co w takim razie z regulacją, która stanowi, że umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna? Odpowiedź może zaskoczyć, ponieważ jeżeli strony ustalą, że umowa ma być nieodpłatna to wynagrodzenie nie musi być wypłacane, jeżeli zaś postanowią, że będzie to umowa odpłatna, to wynagrodzenie nie może być niższe niż 13 zł brutto za godzinę. Podsumowując: albo wszystko albo nic!

Co ze składkami?

Zupełnie odmiennie wygląda również oskładkowanie takich umów. Od umowy o dzieło co do zasady nie odprowadza się żadnych składek, zaś umowa zlecenie wiąże się z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie. W sytuacji gdy jesteśmy stroną kilku umów zlecenie, składki mogą być odprowadzane od kilku z nich. Dzieje się tak dlatego, że podstawa wymiaru składek musi przekroczyć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że jeśli mamy umowy zawierające postanowienia, iż wynagrodzenie będzie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia, uwzględniamy kolejną umowę, aż do momentu gdy przekroczymy kwotę wynagrodzenia minalnego.

Warto zaznaczyć, że oskładkowanie z tytułu umowy zlecenie nie dotyczy studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Czy pracę musimy wykonać osobiście?

Oto jest pytanie! Przy umowie o dzieło możemy przekazać wykonanie dzieła osobie trzeciej. W przypadku zlecenia – nie, chyba że strony postanowią w umowie, że taka możliwość istnieje.

A wypowiedzenie?

No właśnie, także i tutaj są istotne różnice. Umowa zlecenie może być wypowiedziana właściwie w każdej chwili, a umowa o dzieło zazwyczaj ma w tym zakresie swoiste postanowienia (np. nieterminowe wykonywanie dzieła).

Koszty uzyskania przychodu

W tej kwestii obie umowy niczym się nie różnią, ponieważ zarówno przy umowie o dzieło jak i przy umowie zlecenia można podstawę opodatkowania pomniejszyć o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 20% lub 50% w sytuacji gdy zakładają korzystanie z praw autorskich.

 

Dodaj komentarz