Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to bardzo popularna umowa cywilnoprawna. Ostatnimi czasu było o niej głośno z uwagi na nowelizację dotyczącą minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje bowiem minimalna stawka godzinowa także w odniesieniu do tego rodzaju umów. Aktualnie jest to 13 zł brutto.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 734 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. 

Umowa zlecenia ma swoje plusy i minusy. Nie chroni pracownika tak szeroko jak umowa o pracę, np. nie obowiązuje go przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, terminów wypowiedzenie etc. Czas wykonywania pracy na podstawie takiej umowy nie liczy się także do stażu pracy. Z drugiej jednak strony zleceniobiorca może zrezygnować z pracy z dnia na dzień (chyba że uregulowano tę kwestię w umowie).

Cechą charakterystyczną jest swoboda w określeniu miejsca, czasu i sposobie wykonywania zlecenia.

W umowie należy dokładnie określić strony oraz zlecenie, które ma być wykonane a także czas w jakim ma zostać wykonane. Wymaga się także wskazania wynagrodzenia w przeliczeniu na stawkę godzinową.

Trzeba jednak uważać, by wykonywanie umowy zlecenie nie było w rzeczywistości świadczeniem pracy. Gdy mamy do czynienia ze stałym miejscem i godzinami pracy, wykonywaniem pracy w podporządkowaniu zarówno organizacyjnym jak i służbowym oraz bezwzględnym wymogiem osobistego świadczenia pracy to jest to praca w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeśli pomimo to, pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy zlecenie, popełnia wykroczenie.


Nowelizacja z 1 stycznia 2017 dotyczy stawki godzinowej i jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie minimalna stawka godzinowa to 13 zł brutto. W związku ze zmianami pojawia się konieczność ewidencjonowania czasu pracy.

W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczenia to należy odprowadzać od niej składki na ubezpieczenie społeczne (jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

WYJĄTEK!  Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne nie dotyczy studentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Poza tym od umowy zlecenie należy odprowadzić:

  1.  zryczałtowany podatek dochodowy (gdy wynagrodzenie nie przekracza 200 zł) lub
  2. zaliczkę na podatek dochodowy (gdy wynagrodzenie przekracza 200 zł).

W sytuacji kiedy wynagrodzenie nie przekracza 200 złod całości wynagrodzenia należy wyliczyć 18% podatku a następnie od całości odjąć wysokość podatku oraz składki na ubezpieczenie społeczne (odprowadzone przez zleceniobiorcę).

W przypadku wynagrodzenia powyżej 200 zł obliczenie wysokości podatku jest nieco bardziej skomplikowane. Najpierw od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne w wysokości 9,76% kwoty brutto, rentowe 1,5% kwoty brutto, chorobowe 2, 45% kwoty brutto) a następnie wyliczoną kwotę pomniejszyć o 20 %. Od ustalonej w ten sposób kwoty zaliczki na podatek dochodowy należy odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru.

Jeszcze raz, po kolei!

  • W pierwszej kolejności należy obliczyć kwotę, która podlega opodatkowaniu poprzez odjęcie od kwoty brutto odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne, a potem wynik pomniejszyć o 20 % (lub 50% w przypadku praw autorskich), np.:

wynagrodzenie brutto – 10 000 zł

9,76%10 000 zł + 1,5% 10 000 zł + 2,5 % 10 000 zł = 976 zł + 150 zł + 245 zł = 1371 zł – wysokość składek na ubezpieczenie

  • W tym miejscu warto wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którego wysokość wynosi 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społczne. Kwota będzie potrzebna na dalszym etapie wyliczeń. Zatem:

10 000 zł – 1371 zł = 8629 zł

8 629 x 9% = 776, 61

  • Teraz koszty uzyskania przychodu wyliczane poprzez zmniejszenie o 20% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne:

8 629 zł x 20% = 1725, 8 zł – koszty uzyskania przychodu

  • Podstawa opodatkowania wynosi zatem:

10 000 zł – 1371 zł (składki na ubezpieczenie społeczne) – 1725, 8 zł (koszty uzyskania przychodu) = 6 903, 2 zł

  • W tym momencie wylicza się 18% podatku:

6 903, 2 zł x 18% = 1 242, 6 zł

  • Teraz należy wyliczyć 7, 75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli:

7,75% x 8629 zł = 668, 7 zł

  • Uzyskaną kwotę odejmujemy od wcześniej wyliczonego podatku:

1 242, 6 zł – 668, 7 zł = 573, 9 zł

  • Kwota netto to:

10 000 zł – 1 371 zł – 776, 61 zł – 573, 9 zł = 7 278, 49 zł

 

Powyższe kwestie dotyczą sytuacji, w których umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia. Inaczej wygląda to w sytuacji gdy umowa zlecenie istnieje obok umowy o pracę, gdy mamy do czynienia z kilkoma umowami zlecenie etc.

 

Dodaj komentarz