Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to bardzo popularna forma porozumienia między stronami. Jest to umowa cywilnoprawna nakierowana na osiągnięcie określonego rezultatu. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa odpłatna, wzajemna, zobowiązująca i konsensualna

Stronami umowy o dzieło są:

 • zlecający dzieło i
 • wykonujący dzieło.

Samo oznaczenie stron wyraźnie wskazuje na przedmiot umowy, czyli dzieło będącego efektem pracy wykonującego. W związku z takim określeniem przedmiotu umowy mamy do czynienia z odpowiedzialnością za efekt, a nie za działanie (jak w przypadku umowy zlecenia).

Umowa o dzieło może zostać zawarta pomiędzy:

osobami fizycznymi (wówczas podatek odprowadza wykonujący dzieło)

osobą fizyczną wykonującą dzieło i zamawiającym przedsiębiorcą (w takiej sytuacji podatek odprowadza przedsiębiorca, wykonujący otrzymuje wynagrodzenie netto)

przedsiębiorcami (wykonawca otrzymuje wynagrodzenie brutto i rozlicza je w ramach przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej)

Czy strony umowy o dzieło podlegają przepisom o minimalnym wynagrodzeniu?

Nie, strony umowy o dzieło indywidualnie określają kwotę wynagrodzenia za wykonanie dzieła.

Jak wygląda kwestia opodatkowania umowy o dzieło na kwotę przekraczjącą 200 zł?

Na wstępie należy zauważyć, że inaczej wygląda to w przypadku umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich a inaczej gdy ich nie przenosimy. Podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Stawka podstawowa to 20%, a podwyższona, jeśli dotyczy praw autorskich50%. W tym przypadku odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy.

Kiedy mamy do czynienia z dziełem, które nie wiąże się z koniecznością przesniesienia praw autorskich, podstawa opodatkowania to wynagrodzenie brutto pomniejszone o 20 %. Przykładowo:

 1. wynagrodzenie brutto: 1400 zł
 2. koszty uzyskania przychodu: 1400 zł x 20% = 280 zł
 3. dochód: 1400 zł – 280 zł = 1120 zł
 4. zaliczka na podatek dochodowy: 1120 zł x 18% = 201, 6 zł
 5. wynagrodzenie netto: 1400 zł – 201, 6 zł = 1198, 4 zł

Gdy tworzymy dzieło będące przedmiotem praw autorskich (tzn. gdy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, np. gdy tworzymy szablon strony internetowej) musimy zdawać sobie sprawę, że samo przeniesienie własności egzemplarza dzieła nie daje uprawnień do korzystania z niego.

Inaczej wygląda także kwestia podatku od takich umów, ponieważ podstawa opodatkowania zostaje pomniejszona nie o 20%, lecz o 50%. Na przykładzie wygląda to następująco:

 1. wynagrodzenie brutto: 1400 zł
 2. koszty uzyskania przychodu: 1400 zł x 50% = 700 zł
 3. dochód: 1400 zł – 700 zł = 700 zł
 4. zaliczka na podatek dochodowy: 700 zł x 18 % – 126 zł
 5. wynagrodzenie netto: 1400 zł – 126 zł = 1274 zł

Jak wylicza się podatek przy wynagrodzeniu nie wyższym niż 200 zł brutto za wykonanie umowy o dzieło?

Jeżeli kwota brutto za wykonanie dzieła nie przekracza 200 zł nie wylicza się kosztów uzyskania przychodu, tzn. że od całej kwoty należy odprowadzić  zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Na przykładzie wyglada to następująco:

 1. wynagrodzenie brutto: 200 zł
 2. podatek dochodowy: 200 zł x 18% = 36 zł
 3. wynagrodzenie netto: 200 zł – 36 zł = 164 zł

 

 

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Dodaj komentarz