Ruchomości i nieruchomości

Dzisiaj temat prosty i przyjemny, a mianowicie podstawowy podział rzeczy na gruncie prawa, czyli podział na nieruchomości i ruchomości. ,,Nieruchomość” i ,,ruchomość” to pojęcia prawa rzeczowego. Ich rozumienie wynikające z zasad logiki jest tożsame z rozumieniem na gruncie prawa rzeczowego, mianowicie nieruchomości to po prostu rzeczy nieruchome a ruchomości – ruchome.

Definicję ustawową nieruchomości odnajdujemy oczywiście w Kodeksie cywilnym. Artykuł 46 brzmi:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zatem nieruchomości to:

  • grunty,
  • budynki – o ile na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności.
  • części takich budynków, czyli lokale – o ile na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności.

Z powyższego wynika, że grunty ZAWSZE są nieruchomościami, natomiast budynki i lokale TYLKO WTEDY gdy przepisy szczególne tak stanowią. W tym kontekście należy wskazać:

  • budynki wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika – własność użytkownika wieczystego,
  • budynki wzniesione na gruncie użytkowanym przez rolnicza spółdzielnię produkcyjną należącym do jej członka lub do Skarbu Państwa – własność spółdzielni,
  • budynki jakie zatrzymali rolnicy, którzy na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 roku przekazali państwu – w zamian za rentę – swoje nieruchomości rolne,
  • lokale wyodrębnione jako samodzielne przedmioty własności.

Definicja ruchomości jest bardzo prosta, ponieważ ruchomości to rzeczy, które nie są nieruchomościami.

Dodaj komentarz