Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacja to jedno z najważniejszych praw przysługujących konsumentowi. Wiąże się z nią wiele wątpliwości, które postaram się rozwiać dzisiejszym wpisem.

Czy reklamacja równa się zwrotowi towaru? Czy możliwa jest reklamacja bez paragonu? Jaki termin ma sprzedawca na ustosunkowanie się do reklamacji? Czy można zareklamować produkt przeceniony?

Zapraszam do lektury!

Reklamacja wiąże się z odpowiedzialnością sprzedawcy za towar lub usługę. Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W reklamacji można wskazywać zarówno wady fizyczne jak i wady prawne. Czym są owe wady?

Czym jest wada fizyczna?

Artykuł 5561 § 1 brzmi: Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. 

Owa niezgodność to m. in. wydanie towaru w stanie niezupełnym.

Może wyrażać się także w braku właściwości, którą powinien posiadać dany towar, z uwagi na cel określony w umowie. Fakt posiadania danej właściwości może także wynikać z przeznaczenia danego przedmiotu/usługi lub z okoliczności.

Z wadą fizyczną mamy do czynienia także gdy sprzedawca zapewnił kupującego o danej cesze, której produkt/ usługa nie posiada.

Wadą fizyczną jest również niemożliwość wykorzystania danego towaru/ usługi do realizacji celu, dla którego kupujący nabył towar lub usługę a dodatkowo poinformował o tym sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Ponadto mowa o wadzie fizycznej również w sytuacji, gdy towar zamontowano niepoprawnie lub niepoprawnie uruchomiono, a czynności te wykonała osoba, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedawca lub dokonał tego kupujący działając zgodnie z instrukcją.

Czym jest wada prawna?

Wada prawna ma miejsce wówczas, gdy własnością sprzedawanej rzeczy jest osoba trzecia, lub rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także gdy sprzedawca ma ograniczoną możliwość korzystania lub rozporządzania rzeczą, a wynika to z decyzji lub orzeczenia organu.


Reklamacja to nie to samo co zwrot towaru!

Zwrot towaru wiąże się najczęściej z nieudanym zakupem. Możliwość zwrotu bez podawania przyczyny wynika z Ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacja zaś wiąże się z wadą towaru. Zwrot towaru rzeczywiście jest możliwy także w przypadku reklamacji, ale dopiero po wyczerpaniu innych środków, o których poniżej.

Mianowicie, w pierwszej kolejności kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (albo naprawa albo wymiana). Dopiero gdy to jest niemożliwe lub koszty naprawy są zbyt duże, kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, czyli zwrócić towar (art. 8 Ustawy o szczególnych formach sprzedaży konsumenckiej).

Gdy wada jest nieistotna nie można odstąpić od umowy!


Co z paragonem, czyli o dowodzie zakupu.

W przepisach nie znajdziemy regulacji, z której wynikałaby konieczność posiadania paragonu przy reklamacji. W prawie mowa o „dowodzie zakupu„, czyli jakimkolwiek poświadczeniu nabycia towaru. Paragon nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym zakup. Jest nim także wyciąg z historii operacji na rachunku bankowym. Oczywiście taki wyciąg posiadamy tylko wtedy, gdy płacimy kartą. W przypadku transakcji elektronicznych potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest np. e-mail potwierdzający zawarcie umowy.


TERMINY

Kupujący może złożyć reklamację w terminie:

  • 2 miesięcy od dnia zauważenia wady, gdy towar nabyto od profesjonalisty,
  • 1 miesiąca od dnia zauważenia wady, gdy towar nabyto od innej osoby fizycznej.

Uwaga! Inaczej kształtują się terminy na złożenie reklamacji w odniesieniu do towarów żywieniowych.

Sprzedający musi ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeśli tego nie uczyni przyjmuje się, że zaakceptował reklamację zgodnie z żądaniem reklamującego (art.8 ust. 3 Ustawy o szczególnych formach sprzedaży konsumenckiej). Odpowiedzialność sprzedającego trwa przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Termin 14 dni obowiązuje w odniesieniu do żądania naprawy albo wymiany towaru. Nie ma zastosowania w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Wymiana rzeczy na nową nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu 2-óch lat, na nowo.

W przypadku sprzedaży rzeczy używanej, okres odpowiedzialności sprzedawcy może zostać skrócony, jednak na okres nie krótszy niż 1 rok.


Czy można reklamować produkt przeceniony?

Oczywiście, chyba że przecena wynika z wady. Wtedy sprzedający musi poinformować o tym kupującego.


 

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Dodaj komentarz