Obowiązek meldunkowy

Czy obowiązek meldunkowy nadal istnieje? Co w sytuacji gdy nie zostanie dopełniony? Czy można mieć tylko jedno miejsce zameldowania? Czy miejsce zameldowania musi być tożsame z miejscem zamieszkania?

Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: TAK. W Polsce aktualnie istnieje obowiązek meldunkowy (nowela utrzymała obowiązywanie do 2018 roku). 

Choć obowiązek istnieje, to jego niedopełnienie nie wywołuje negatywnych konsekwencji. Obecnie prawo nie przewiduje sankcji ze niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Sankcja w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności albo aresztu istniała do 2012 roku.

Meldunek ma znaczenie w prawie administracyjnym, w sprawach związanych z ewidencją ludności. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego rodzi utrudnienia w pracach organów administracji. Problemy te rozwiązywane są poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych, skutkujących wydaniem decyzji o wymeldowaniu.

Zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności można mieć jedno miejsca zameldowania na pobyt stały i jedno miejsce zameldowania na pobyt czasowy (art. 27 ust. 2).

Zameldować należy się w ciągu 30 dni od dnia przybycia do tego miejsca (art. 27 ust. 1).


Na czym polega obowiązek meldunkowy?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w art. 24 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności.

Obowiązek meldunkowy polega na

  1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

Art. 36  brzmi: Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Czym jest pobyt stały?

Pobyt stały to zamieszkiwanie pod określonym adresem w danej miejscowości Z ZAMIAREM stałego tam przebywania (art. 25 ust. 1).

Czym jest pobyt czasowy?

Pobyt czasowy to przebywanie BEZ ZAMIARU:

  • zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod określonym adresem
  • lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem (art. 25 ust. 2).

WAŻNE! Zameldowanie w danej nieruchomości nie tworzy do niej praw!MIEJSCE ZAMELDOWANIA NIE JEST TYM SAMYM CO MIEJSCE ZAMIESZKANIA!

Miejsce zamieszkania to pojęcie prawa cywilnego, które oznacza miejscowość, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Na cywilnoprawną definicję miejsca zamieszkania składa się:

  • po pierwsze miejscowość gdzie ktoś FAKTYCZNIE przebywa,
  • po drugie zamiar stałego tam przebywania (art. 25 KC).

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 KC).


Co należy zrobić by się zameldować?

Należy osobiście udać się do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia domu i okazać tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu mieszkania). W razie braku takiego dokumentu konieczna jest zgoda właściciela lokalu na zgłoszenie pobytu.


Podsumowując należy wskazać, że miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania nie muszą być tożsame. Adres zameldowania ma charakter prawny, zaś adres zamieszkania faktyczny.

Dla celów podatkowych, znaczenie ma adres zamieszkania.

Dodaj komentarz