Podatek CIT

Czym jest podatek dochodowy od osób prawnych? Jakie podmioty obejmuje obowiązek płacenia CIT-u? Ile wynosi stawka? Czym jest przychód? Dochód? Koszty uzyskania przychodu?

Zapraszam na rozprawę o podatkach!

Podatek CIT, czyli Corporate Income Tax, to podatek od dochodów osób prawnych.

 

Kto podlega obowiązkowi uiszczania CIT-u?

 

Osoby prawne, a zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego  są nimi Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Chodzi tutaj o osoby prawne bez względu na sposób nabycia osobowości prawnej.

Osobami prawnymi są spółki kapitałowe prawa handlowego: spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (także w organizacji).

Do grona osób prawnych należą także m. in. fundacje, spółdzielnie.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek płacenia podatku CIT dotyczy także spółek komandytowo- akcyjnych.

Podatek CIT obejmuje także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, z wyjątkiem tych, które nie posiadają zdolności prawnej. Takimi jednostkami są np. spółdzielnie mieszkaniowe.

Ponadto podatkiem CIT mogą być objęte podatkowe grupy kapitałowe, czyli co najmniej dwie spółki, które posiadają osobowość prawną i wiążą je interesy kapitałowe, po spełnieniu wskazanych w ustawie warunków (art. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Od podatku CIT zwolniony jest Skarb Państwa, ZUS, NBP (pełen katalog zwolnionych podmiotów znajduje się w art. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Nie dotyczy także spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych. Podatek płacą wspólnicy (może być to zarówno PIT jak i CIT, w zależności od statusu wspólnika).


 

Od czego płaci się CIT?

 

CIT to podatek od dochodu.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przychód to zaś wszelkie pieniądze, wartości pieniężne, wartości przychodów uzyskanych w naturze, etc.,   uzyskane przez podatnika (art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Koszty uzyskania to wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ustawa, w art. 16, przewiduje obszerny katalog kosztów, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu.

DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZTY JEGO UZYSKANIA


Ile wynosi stawka CIT?

 

Podstawowa stawka to 19%.

Od 1 stycznie 2017 r. określone podmioty objęte są preferencyjną stawką 15 %.

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% uzyskanego przychodu.

Przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu, w określonych przypadkach 20% i 10%.

Kto płaci podatek 15 %?

 

Ustawa wskazuje dwie grupy podmiotów objęte niższą stawką i są to:

  • mali podatnicy CIT,

zgodnie z brzmieniem art. 4a ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych małtym podatnikiem CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz zkwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł)

  • podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą

przez pierwszy rok prowadzeni tej działalności, chyba że w latach kolejnych spełniają warunki małego podatnika CIT.

Co w sytuacji gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym?

 

Jeżeli rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, stawka 15 % obowiązuje od następnego roku podatkowego, który rozpoczął się po wejściu w życie ustawy. Na przykładzie wygląda to następująco: jeżeli rok podatkowy rozpoczyna się w sierpniu to nowa wysokość podatku obowiązywać będzie od sierpnia 2017 roku, nie zaś od stycznia. Zmiana wysokości podatku nie nastąpi w chwili wejścia w życie ustawy, w trakcie trwania roku podatkowego, lecz w momencie rozpoczęcia nowego roku podatkowego.


 

Kto jest wyłączony?

 

Obniżony podatek nie obowiązuje podatkowych grup kapitałowych.

Art. 9a § ust. 1c wskazuje, że za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
  • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro. 

 

 

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Dodaj komentarz