Jazda po alkoholu

Czym jest stan nietrzeźwości? A stan wskazujący na spożycie? Czym się różnią? Czy prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu to przestępstwo?

Na te oraz inne pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

Definicja stanu nietrzeźwości znajduje się w artykule 115 § 16 Kodeksu karnego.

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia gdy:

 1. zwartość alkoholu we krwi  przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
 2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Różne definicje są skutkiem przyjęcia dwóch różnych sposobów jego badania. Określenie ilości alkoholu w organizmie następuje poprzez:

 • badanie laboratoryjne próbek krwi lub
 • badanie wydychanego powietrza.

Oprócz jasno określonych granic stanu nietrzeźwości Ustawodawca posługuję się sformułowaniem: „prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość”. Co to oznacza?

Zdarza się, że osoba kierująca pojazdem spożyje alkohol bezpośrednio przed jazdą w takiej ilości, która po pełnym wchłonięciu przekroczy dozwoloną granicę, czyli 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza. W momencie pierwszego badania zawartość alkoholu w organizimie nie przekracza ustalonej normy, ale przekroczy po upływie czasu potrzebnego na wchłonięcie się alkoholu i ten wzrost widać po przeprowadzeniu kolejno kilku badań.

WAŻNE!

Badanie zwartości alkoholu w organizmie nie wymaga zgody osoby badanej, jednak należy ją o tym uprzedzić. Podstawą do przeprowadzenia takiego badania jest podejrzenie, że osoba prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości.

PROWADZENIE W STANIE NIETRZEŹWOŚCI JEST PRZESTĘPSTWEM Z ART. 178a KODEKSU KARNEGO!

Art. 178a § 1 KK określa przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego  w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanu nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Sprawca opisanego czynu podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodatkowo:

 • sąd  orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju (art. 42 § 2 KK),
 • jeśli sprawca przestępstwa spowodował wypadek, w którym są zabici lub ranni, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (art.42 § 3 KK),
 • sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, która wspiera ofiary wypadków drogowych,
 • w razie zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, sąd może orzec środek karny w postaci przepadku pojazdu (art. 44 § 2 KK)

Istnieje także możliwość zabezpieczenia pojazdu na poczet grożących majątkowych środków karnych z art. 44 § 2 ( przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa), art. 46 § 1 (obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę), art. 47 § 3 ( w razie skazania sprawcy za określone w ustawie przestępstwa, jeżeli  był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,w razie śmierci pokrzywdzonego, nawiązkę na rzecz osoby najbliższej lub osób najbliższych, których sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Jeśli nie ustalono takie osoby lub osób sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nawiązka wynosi co najmniej 10 000 złotych).

Odpowiedzialności karnej za czyn z art 178a KK podlegają nie tylko sprawcy, ale również:

 • współsprawca,
 • podżegacz,
 • pomocnik.

Osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości może zostać odprowadzona do Izby wytrzeźwień lub do jednostki Policji.


Czym innym jest zaś stan po spożyciu alkoholu.

Jest to stan, w którym zawartość alkoholu jest niższa niż w przypadku stanu nietrzeźwości i wynosi:

 • od 0,2 do 0,5 promila we krwi albo
 • od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

STAN PO SPOŻYCIA ALKOHOLU JEST WYKROCZENIEM Z  ART. 87 § 1 LUB 2 KODEKSU WYKROCZEŃ!

Kary przewidziane za to wykroczenie to kara aresztu, grzywna nie niższa niż 50 zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. W tym przypadku sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat (na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu).

W przypadku gdy zakaz trwał dłużej niż 1 rok, osoba zainteresowana musi podejść do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego celem kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Prowadzenie pojazdu innego  niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

 

 

One Reply to “Jazda po alkoholu”

 1. Janek łowca kijanek says: Odpowiedz

  Już nie sięgnę po alko… dzięki za info bro !

Dodaj komentarz