Czym jest przestępstwo?

Co to jest przestępstwo? Czym różni się od zbrodni? A może jedno zawiera się w drugim? Czym zatem jest występek? A wykroczenie?


Pytań jest wiele, a odpowiedź nie tak bardzo skomplikowana.

Zaczynajmy!

Definicja przestępstwa brzmi: czyn zawiniony, zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę karną wskazującą jego znamiona i społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 7 Kodeksu karnego, przestępstwo jest albo zbrodnią albo występkiem.

Pojęcie przestępstwa jest zatem pojęciem szerokim, w którego zakres wchodzi zarówno zbrodnia jak i występek.

Zbrodnią jest każdy czyn  zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Występek to zaś czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

W praktyce granica określona dla zbrodni pozwala odróżnić zbrodnię od występku, natomiast granica wskazana w definicji występku, występek od wykroczenia.

Aby odróżnić zbrodnię od występku należy sprawdzić czy dolna granica ustawowego zagrożenia karą jest niższa czy wyższa niż 3 lata. Jeśli niższa, mamy do czynienia z występkiem, jeśli wyższa – ze zbrodnią.

Spróbujmy na przykładach,

 • art. 206 Kodeksu karnego reguluje przestępstwo bigamii:

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jest to występek, ponieważ dolna granica zagrożenia karą jest niższa niż 3 lata pozbawienia wolności.

 • art. 278 § 1 Kodeksu karnego, w którym mowa o przestępstwie kradzieży:

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jest to występek, ponieważ dolna granica zagrożenia karą wynosi 3 miesiące pozbawienia wolności.

 • art. 310 § 1 Kodeksu karnego to przestępstwo fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych:

Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczgo albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Jest to zbrodnia, bowiem dolna granica zagrożenia karą wynosi więcej niż 3 lata pozbawienia wolności.


Wiemy już, że przestępstwo to albo zbrodnia albo występek. Czym jest zatem wykroczenie?

Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony ustawą Kodeks wykroczeń i zagrożony karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł i nagany.

WYKROCZENIE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM!
Przykładem jest naruszenie zakazu kąpieli o którym mowa w art. 55 Kodeksu wykroczeń: Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.


Podsumowując:

 1. Przestępstwa (zbrodnie i występki) oraz wykroczenia regulowane są w odrębnych aktach prawnych.
 2. Społeczna szkodliwość czynu jest większa w przypadku przestępstw, mniejsza w przypadku wykroczeń. W związku z tym kary przewidziane dla sprawców przestępstw są wyższe niż te przewidziane dla sprawców wykroczeń.
 3. Zbrodnia może być popełniona tylko umyślnie, występek oraz wykroczenie zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.

 

 

4 Replies to “Czym jest przestępstwo?”

 1. Nie sądziłem że to może być tak ciekawe, czekam na więcej !!! Trzymam kciuki za blog !

  1. Wkrótce nowe posty:)
   Serdecznie zapraszam!

 2. Przejrzyście to wyjaśniłaś. Czekam na nowe wpisy 🙂

  1. Zapraszam serdecznie;)

Dodaj komentarz